Mac Pro Server - Potíže s počítačem Mac Pro

background image

Potíže s počítačem Mac Pro

Pokud Mac Pro nereaguje, nezapne se, nedaří se vám vysunout disk nebo bliká
stavová kontrolka, vyzkoušejte kroky popsané v této části.

Počítač nereaguje nebo se nehýbá ukazatel

Â

Ověřte správné připojení myši a klávesnice tím, že odpojíte a opět připojíte
konektory jejich kabelů a ujistíte se, že jsou úplně zasunuty.

Â

Stiskněte současně klávesy Cmd (x) a Q a zkuste ukončit aktuální aplikaci.

Â

Stiskněte současně klávesu Cmd (x) a tečku. Zobrazí-li se dialogové okno, klikněte
na Zrušit.

Â

Vyberte příkaz Apple () > Vynutit ukončení a vyberte aplikaci, kterou chcete
ukončit. Ukončení aplikace můžete vynutit i současným stisknutím kláves Esc, Alt
a Cmd (x). Restartujte Mac Pro příkazem Apple () > Restartovat, abyste se ujistili,
že byl problém zcela odstraněn. Restartovat můžete i přidržením zapínacího tlačítka
(®) po dobu 5 až 6 sekund, dokud se Mac Pro nevypne. Poté stisknutím zapínacího
tlačítka (®) Mac Pro opět zapněte.

Â

Pokud k potížím dochází pouze při použití určité aplikace, ověřte u jejího výrobce, zda
je kompatibilní s vaším počítačem.

Â

Vyskytuje-li se problém často, vyberte příkaz Nápověda > Centrum nápovědy
a vyhledejte heslo „problémy“.

Když se počítač nezapne nebo nespustí

Â

Ověřte, zda je napájecí šňůra připojena k funkčnímu zdroji energie. Konektor
napájecí šňůry musí být zcela zasunut do zásuvky na počítači a musí v ní dobře držet.

background image

76

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Â

Restartujte počítač, a dokud počítač nerestartuje, přidržte stisknuté klávesy CMD
(x) a R. Když se zobrazí aplikace Utility Mac OS X, na panelu utilit vyberte, zda
chcete opravit pevný disk, obnovit software nebo znovu nainstalovat Mac OS X
a aplikace Apple. Další informace viz „Oprava, obnova nebo nová instalace softwaru
Mac OS X“ na stránce 78.

Â

Pokud se ani pak počítač nespustí, zkuste resetovat PRAM (Parameter Random
Access Memory). Zapněte počítač a okamžitě stiskněte a přidržte klávesy Cmd (x),
Alt, P a R, dokud se podruhé neozve zvuk doprovázející spuštění počítače. Uvolněte
klávesy. PRAM je nastavena na výchozí hodnoty a může být potřeba resetovat
nastavení hodin.

Pokud se po resetu PRAM počítač nespustí, restartujte jej se stisknutou klávesou
Alt a vyberte startovací disk.

Nepomůže-li to, restartujte počítač se stisknutou klávesou Shift.

Pokud nelze vysunout disk
Je možné, že je používán nějaký soubor na disku. Ukončete spuštěné aplikace
a zkuste to znovu.

Pokud to nepomůže, vyberte příkaz Apple () > Restartovat a při restartu držte
stisknuté tlačítko myši nebo klávesu vysunutí média (C) na klávesnici Apple.

Pokud to nepomůže:

1

Vypněte počítač a sejměte postranní kryt (viz pokyny stránce 31).

2

Vytáhněte nosič optického disku ze zásuvky optického disku (viz „Výměna optické
jednotky” na stránce 60).

3

Opatrně vsuňte konec rovné kancelářské sponky do malého otvoru v přední části
optické jednotky.

background image

77

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

4

Tlakem na sponku vysuňte nosič disku, vyjměte disk a zatlačte na nosič, aby se
zasunul zpět.

5

Vraťte nosič optického disku a boční panel na místo (viz „Výměna optické jednotky”
na stránce 60).

Pokud bliká stavová kontrolka a počítač se nespustí

Â

Byla-li v poslední době instalována paměť, rozšiřovací karta PCI nebo jiná interní
komponenta, ujistěte se o správné instalaci komponenty a o její kompatibilitě
s počítačem. Zjistěte, zda odstranění komponenty pomůže počítači nastartovat.

Â

Jestliže stavová kontrolka nadále bliká, můžete identifikovat charakter potíží podle
způsobu blikání:

Jedno krátké bliknutí následované delší přestávkou:  Žádná platná paměť.

Tři krátká bliknutí následovaná delší přestávkou:  Selhání paměti.