Mac Pro Server - Oprava, obnova nebo nová instalace softwaru Mac OS X

background image

Oprava, obnova nebo nová instalace softwaru Mac OS X

Máte-li potíže se softwarem nebo hardwarem ve svém Macu, systém Mac OS X
vám může poskytnout nástroje pro opravu a obnovení, s jejichž pomocí lze některé
problémy odstranit nebo dokonce obnovit původní tovární nastavení softwaru.
Přístup k těmto nástrojům lze získat prostřednictvím aplikace Utility Mac OS X, a to
i tehdy, nedaří-li se počítač řádně spustit.

background image

79

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

V aplikaci Utility Mac OS X lze provádět následující akce:

Â

Oprava disku počítače pomocí Diskové utility.

Â

Obnova softwaru a dat ze zálohy Time Machine.

Â

Přeinstalování systému Mac OS X Lion, Lion Serveru a aplikací Apple.

Â

Obnovení továrního nastavení počítače vymazáním disku a nová instalace systému
Mac OS X Lion, Lion Serveru a aplikací Apple.

Zjistí-li počítač problém, automaticky otevře aplikaci Utility Mac OS X. Její panel však
můžete otevřít i ručně při restartování počítače.

background image

80

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Chcete-li otevřít aplikaci Utility Mac OS X, postupujte takto:

m

Restartujte počítač a přidržte stisknuté klávesy Cmd (x) a R.

Některé utility v aplikaci Utility Mac OS X vyžadují přístup k Internetu a k obchodu
Mac App Store. V některých případech bude třeba zajistit připojení počítače
k Internetu přes síť Ethernet nebo Wi-Fi.

Chcete-li se připojit pomocí Wi-Fi:

1

Vyberte požadovanou síť z nabídky stavu Wi-Fi v pravém horním rohu obrazovky.

2

V případě potřeby zadejte heslo k síti.

Chcete-li se připojit k uzavřené síti, vyberte Připojit se k jiné síti. Zadejte název sítě
a heslo.

Oprava disku pomocí Diskové utility

Máte-li s počítačem potíže nebo zobrazí-li se po jeho spuštění panel Utility Mac OS X,
je možné, že bude třeba opravit disk v počítači.

1

Na panelu Utility Mac OS X vyberte volbu Disková utilita a klikněte na Pokračovat.

2

V seznamu vlevo vyberte disk nebo oddíl a klikněte na kartu Záchrana.

3

Klikněte na Opravit disk.

Pokud se Diskové utilitě nepodaří disk opravit, zazálohujte co nejvíce informací a poté
postupujte podle pokynů v oddílu „Přeinstalování softwaru Mac OS X Lion Server
a aplikací Apple“ na stránce 81.

Informace o Diskové utilitě a jejích volbách najdete v Centru nápovědy. Také můžete
otevřít Diskovou utilitu (ve složce Utility na Lauchpadu) a vybrat příkaz Nápověda >
Nápověda pro Diskovou utilitu.

background image

81

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Obnovení dat ze zálohy Time Machine

Pokud jste vytvořili zálohu Time Machine, můžete pomocí karty Obnovit vrátit celý
obsah počítače do původního stavu.
Zálohu Time Machine použijte k obnovení dat pouze v počítači, ze kterého záloha
pochází. Chcete-li data přenést do nového počítače, použijte Průvodce přenosem dat.

1

Je-li záloha uložena na disku Time Capsule, ujistěte se, že je Mac Pro připojen k téže
ethernetové nebo Wi-Fi síti. (Chcete-li se připojit k Wi-Fi síti, postupujte podle pokynů
na stránce 80.)

2

Na panelu Utility Mac OS X vyberte volbu Obnovit ze zálohy Time Machine a klikněte
na Pokračovat.

3

Vyberte disk obsahující zálohu Time Machine a poté postupujte podle pokynů na
obrazovce.

Přeinstalování softwaru Mac OS X Lion Server a aplikací Apple

Za určitých okolností může být nutné znovu nainstalovat software Mac OS X Lion
Server a aplikace Apple. Vaše soubory a uživatelské nastavení lze při nové instalaci
softwaru zachovat.

Důležité:

Aplikace Utility Mac OS X znovu nainstaluje a obnoví systém Mac OS X

a software Mac OS X Lion Server.

1

Ujistěte se, že je Mac Pro připojen k Internetu přes ethernetovou nebo Wi-Fi síť.
(Chcete-li se připojit k Wi-Fi síti, postupujte podle pokynů na stránce 80.)

2

Na panelu Utility Mac OS X vyberte volbu Znovu nainstalovat Mac OS X a klikněte na
Pokračovat.

3

Když se zobrazí výzva k výběru disku, vyberte aktuální disk Mac OS X (ve většině
případů jde o jediný dostupný disk).

background image

82

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

4

Chcete-li nainstalovat volitelný software, klikněte na Vlastní.

5

Klikněte na Instalovat.

Mac OS X a Lion Server můžete nainstalovat bez smazání disku, čímž zachováte
stávající soubory a nastavení, nebo můžete nejprve smazat disk a tím i všechna svá
data a připravit počítač pro novou instalaci systému Mac OS X, softwaru Lion Server
a aplikací Apple.

Po nové instalaci systému Mac OS X se můžete připojit k Mac App Store a znovu
stáhnout aplikace, které byly dodány s vaším Macem, a další aplikace, které jste si
v Mac App Store zakoupili.

Důležité:

Společnost Apple doporučuje před obnovením softwaru vytvořit zálohu

dat na disku. Společnost Apple nenese žádnou odpovědnost za ztracená data.

Obnovení továrního nastavení počítače

Obnovíte-li tovární nastavení počítače, vymažete tím veškerý obsah počítače (vaše
uživatelské účty, nastavení sítě a všechny vaše soubory a složky). Před obnovením
vytvořte zálohu všech souborů, které chcete zachovat – zkopírujte je na jiný disk.
Poznamenejte si nastavení sítě v předvolbách Síť, abyste se po přeinstalování
softwaru Mac OS X Lion Server mohli snadno znovu připojit.

1

Ujistěte se, že je Mac Pro připojen k Internetu přes ethernetovou nebo Wi-Fi síť.
(Chcete-li se připojit k Wi-Fi síti, postupujte podle pokynů na stránce 80.)

2

Na panelu Utility Mac OS X vyberte volbu Disková utilita a klikněte na Pokračovat.

3

V seznamu vlevo vyberte požadovaný disk a pak klikněte na panel Smazat.

4

Z místní nabídky Formát vyberte položku Mac OS rozšířený (žurnálovaný), zadejte
název disku a klikněte na Smazat.

background image

83

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

5

Po smazání disku vyberte volbu Disková utilita > Ukončit Diskovou utilitu.

6

Na panelu Utility Mac OS X vyberte volbu Znovu nainstalovat Mac OS X a klikněte
na Pokračovat.

7

Proveďte novou instalaci systému Mac OS X a aplikací Apple podle pokynů
v instalátoru Mac OS X.

Po obnovení softwaru Mac OS X Lion Server a aplikací Apple můžete obnovit
požadovanou část ostatních dat a aplikací ze zálohy Time Machine.