Mac Pro Server - Výměna interní záložní baterie

background image

Výměna interní záložní baterie

Počítač Mac Pro používá lithiovou knoflíkovou baterii BR 2032, která udržuje nastavení,
jako je datum a čas, když je Mac Pro vypnutý. Dochází-li při spouštění počítače Mac Pro
k občasným výpadkům nebo nastavení data a času nedrží, vyměňte baterii.

Důležité:

Starou baterii zlikvidujte v souladu s místními zákony na ochranu životního

prostředí.

Výměna baterie:

1

Otevřete Mac Pro a sejměte boční panel podle pokynů v oddílu „Otevření počítače
Mac Pro“ na stránce 31.

2

Vyjměte karty PCI Express, které blokují přístup k baterii. Pro pokyny viz „Přidávání
karet PCI Express“ na stránce 66.

3

Vyjměte starou baterii z jejího držáku.

VAROVÁNÍ:

Nesprávná instalace baterie může způsobit explozi. Používejte výhradně

baterie stejného nebo ekvivalentního typu doporučené výrobcem původní baterie.

background image

72

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

4

Vložte novou baterii do držáku tak, aby kladný pól (+) směřoval ven.

5

Vraťte zpět vyjmuté karty PCI Express (viz „Přidávání karet PCI Express“ na stránce 66).

6

Nasaďte postranní kryt a zajistěte jej zatlačením západky směrem dolů.

background image

Centrum nápovědy

nápověda

www.apple.com/support/