Mac Pro Server - Přidávání karet PCI Express

background image

Přidávání karet PCI Express

Kapacitu svého počítače Mac Pro můžete zvýšit instalací karet do pozic PCI (Peripheral
Component Interconnect) Express. Počítač Mac Pro má jednu pozici o dvojité šířce
pro grafickou kartu PCI Express a tři standardní rozšiřovací pozice PCI Express,
tedy celkem čtyři pozice. Do těchto pozic lze instalovat grafické karty PCI Express
a rozšiřovací karty.

O kartách PCI Express

Mac Pro je vybaven vysoce výkonnou grafickou kartou PCI Express s grafickým
procesorem (GPU) a výstupy pro monitor. Grafická karta je nainstalována v pozici 1.

Můžete instalovat i další grafické a rozšiřovací karty PCI Express. Před instalací karty
ověřte její specifikace a ujistěte se, že bude v počítači Mac Pro fungovat:

Â

Pozice 1 a 2 jsou pozice x16, PCI Express 2.0

Â

Pozice 3 a 4 jsou pozice x4, PCI Express 2.0

Všechny čtyři pozice podporují 16linkové karty

UPOZORNĚNÍ:

Maximální společná spotřeba všech čtyř pozic PCI Express nesmí

přesáhnout 300 wattů (W).

background image

67

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

Instalace karty PCI Express:

1

Otevřete Mac Pro a sejměte boční panel podle pokynů v oddílu „Otevření počítače
Mac Pro“ na stránce 31.

VAROVÁNÍ:

Chcete-li zabránit poškození vnitřních komponent a komponent, které

se chystáte instalovat, vždy Mac Pro vypněte a odpojte jej od sítě. Nikdy neinstalujte
žádné zařízení, dokud je počítač zapojen do zásuvky. Dříve, než se dotknete interních
komponent, nechte Mac Pro po 5 až 10 minut vychladnout, protože jeho vnitřní
komponenty mohou být silně zahřáté.

2

Odšroubujte úchytné šrouby z PCI držáku a držák vytáhněte.

Kryt přístupu k rozhraní

Držák PCI

3

Vyjměte kryt rozhraní pozice, do které chcete kartu instalovat.

background image

68

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

4

Stiskněte tlačítko na jezdci PCI a posuňte jezdec doleva, tím se posune i úchyt.

Tlačítko

Úchyt

Jezdec PCI

5

Vyjměte novou kartu z ochranného obalu a uchopte ji za rohy. Nedotýkejte se zlatých
konektorů, ani dalších komponent karty.

Instalace karty PCI o plné délce

Instalace karty PCI může být snazší, jestliže nejprve vyjmete nosiče s pevnými disky
(viz stránce 54) a sousední karty. Než kartu úplně zasunete do pozice PCI a dokončíte
instalaci, nejprve ověřte, že konec karty sedí ve správném vodítku.

background image

69

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

6

Nasaďte konektor karty správně do pozice a zatlačte kartu na místo.

Háček na kartě

Úchyt

Pozice PCI Express

Jezdec PCI

7

Kartu opatrně zatlačte tak, aby zcela dosedla na své místo. Tlačte pouze na okraj
karty, aby nedošlo k poškození jejích komponent. Nehýbejte kartou ze strany na
stranu, ani ji neohýbejte. Setkáte-li se s odporem, ověřte, zda není konektor či pozice
poškozená, a poté opět zkuste kartu zasunout.

8

Zlehka za kartu zatáhněte a ujistěte se, že je správně připojena. Setrvá-li karta na
svém místě a její zlaté konektory jsou téměř úplně skryty, je připojená.

9

Posuňte jezdec PCI doprava a zabezpečte kartu.

background image

70

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

10

Nasaďte opět držák PCI a utáhněte šrouby, tím kartu zabezpečíte.

UPOZORNĚNÍ:

Vyjmete-li z počítače kartu a nenainstalujete jinou, zakryjte

prázdnou pozici krytem, aby nebyly vnitřní součásti počítače vystaveny vnějším
vlivům. Nezakryté pozice ovlivňují proudění vzduchu, který ochlazuje interní
komponenty počítače, a mohlo by dojít k jejich poškození.

Úchyt

Držák PCI

11

Nasaďte postranní kryt podle pokynů na stránce 44 a dalších.

UPOZORNĚNÍ:

Po instalaci komponent vždy nasaďte postranní kryt. Bez nasazeného

postranního krytu nebude Mac Pro správně fungovat.

background image

71

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je