Mac Pro Server - Otevření počítače Mac Pro

background image

Otevření počítače Mac Pro

1

Počítač Mac Pro nejprve vypněte příkazem Apple () > Vypnout.

UPOZORNĚNÍ:

Před otevřením Mac Pro vždy vypněte, aby nedošlo k poškození jeho

vnitřních komponent, ani komponent, které chcete instalovat. Neotevírejte Mac Pro
a nepokoušejte se instalovat jakoukoliv komponentu, je-li počítač zapnutý.

2

Vyčkejte 5 až 10 minut, dokud vnitřní součásti Macu Pro nezchladnou.

VAROVÁNÍ:

Nechte Mac Pro vychladnout, teprve pak se dotýkejte jeho vnitřních

komponent, které mohou být značně zahřáté.

background image

32

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

3

Dotkněte se kovové kostry Macu Pro a zbavte tak své tělo statického náboje.

UPOZORNĚNÍ:

Statickou elektřinu vybijte vždy, než se dotknete dílů či komponent

instalovaných v počítači Mac Pro. Aby se nevytvářel další statický náboj, nepohybujte
se po místnosti, dokud nedokončíte instalaci karet, paměti či vnitřního úložného
zařízení a opět nenasadíte postranní kryt.

Dotkněte se kovové
kostry a vybijte
statickou elektřinu.

background image

33

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

4

Odpojte od Macu Pro veškeré kabely včetně napájecího.

VAROVÁNÍ:

Aby nedošlo k poškození vnitřních komponent a komponent, které

se chystáte instalovat, vždy svůj Mac Pro odpojte od elektrické sítě. Nikdy se
nepokoušejte instalovat jakékoli zařízení, je-li počítač připojen k zásuvce.

5

Přidržte postranní kryt a zvedněte západku vzadu na počítači.

background image

34

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je

6

Odstraňte postranní kryt: odklopte jeho horní okraj od Macu Pro a vyjměte jej
směrem nahoru.

Důležité:

Když odstraňujete postranní kryt, pevně jej držte.

background image

35

Kapitola 3

Jak zlepšit to, co už dobré je