Mac Pro Server - Důležité bezpečnostní informace

background image

Důležité bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ:

Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést ke vzniku

požáru, k úrazu elektrickým proudem nebo jinému úrazu či škodě.

Jediný způsob, jak zcela odpojit napájení počítače Mac Pro, je vytáhnout napájecí
šňůru z hlavního napájecího zdroje. Chcete-li zcela odpojit monitor, musíte vytáhnout
také jeho napájecí kabel z počítače nebo ze zásuvky. Zajistěte, aby byl alespoň jeden
konec napájecí šňůry po ruce a počítač i monitor bylo možné kdykoli odpojit.

Vždy dodržujte následující opatření.
Odpojte napájecí šňůru (tahem za zástrčku, ne za kabel) od počítače nebo monitoru
a odpojte telefonní kabel, jakmile nastane některá z následujících podmínek:

Â

Pozorujete roztřepení nebo jiné poškození napájecího kabelu nebo zástrčky

Â

Vylijete tekutinu do počítače

Â

Počítač byl vystaven dešti nebo jinému zdroji nadměrné vlhkosti

background image

109

Kapitola 6

Důležité informace na závěr

Â

Počítač spadl nebo byl nějak poškozen jeho vnější kryt

Â

Máte podezření, že počítač vyžaduje údržbu nebo opravu

Â

Chcete vyčistit počítač nebo jeho kryt

Chcete-li počítač na delší dobu odložit, vyjměte baterii.

Ohledně údržby a otázek týkajících se záruky se obraťte na poskytovatele
autorizovaného servisu Apple nebo společnost Apple. Viz „Více informací,
servis a podpora” na stránce 91.